Almindelige betingelser for deltagelse i pakkerejser m.v.

Rejsevilkår pr. 1/7 2018 – Klik her

Gælder for rejser købt fra og med den 1. juli 2018

Bestemmelserne gælder for den kombination af rejseydelser, der betegnes en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302.

 

Rejsevilkår før 1/7 2018 – læs nedenfor

Gælder for rejser købt inden d. 1. juli 2018

Nedenstående regler og vilkår er udarbejdet i overensstemmelse med “Lov om pakkerejser”, som gælder for rejser købt inden d. 1. juli 2018 bestående af bl.a. flytransport og indkvartering. Bestemmelserne er udarbejdet af Foreningen af Rejsearrangører i Danmark og gælder også rejser, som alene består af flytransport (“kun fly”).

De med kursiv fremhævede afsnit er Nazars afvigelser fra Foreningen af Rejsearrangørers i Danmarks standardbestemmelser.

 

 

 

Pkt. 1 – Køb af rejsen

Købet af rejsen og dermed oplysningerne og vilkårene for denne, er bindende for rejsearrangøren og kunden, når depositum og/eller hele rejsens pris er rettidigt indbetalt. Ved sin indbetaling forudsættes kunden at have accepteret de anførte informationer og vilkår for rejsen; herunder de almindelige bestemmelser for køb og deltagelse i pakkerejser samt rejsearrangørens informationer om rejsen på www.nazar.dk.

Nazar skal inden rejsens påbegyndelse gøre opmærksom på muligheden for at tegne en rejseforsikring, der dækker udgifterne ved behandling og hjemtransport i tilfælde af ulykke eller sygdom i det omfang sundhedskortet ikke dækker. For salg af rejseforsikringer modtager rejsebureauet typisk provision fra forsikringsselskabet. Kontakt salgspersonalet for yderligere information om rejseforsikringer.

Børn og unge under 18 år, som rejser uden voksne rejseledsagere, skal ved køb af rejsen forevise en erklæring fra deres forældre eller værge om, at de har tilladelse til rejsen. Det gælder dog ikke, hvis rejsen er købt af en forældre eller værge. Læs mere om at rejse med børn og unge og find formularen/erklæringen her.

Det navn, som står angivet først på rejsedokumentet eller er angivet som betaler af rejsen, betragtes som ejer af rejsen. Det er kun denne person, som kan ændre og/eller afbestille rejsen. Eventuel henvendelse, korrespondance eller refundering fra rejsearrangøren angående rejsen, vil ske til denne person. Den rejsende er forpligtet til at kontrollere oplysningerne i rejsedokumentet og øvrige informationer med det samme. Det påhviler den rejsende at gøre opmærksom på eventuelle fejl så hurtigt som muligt. Ændringer kan være forbundet med et gebyr eller ny bestilling.

Navne på rejsedokumentet skal altid stemme overens med passet og skal altid indeholde minimum første fornavn samt sidste efternavn.

Da eventuelle meddelelser om rejsen fortrinsvis sendes pr. SMS eller e-mail, er det yderst vigtigt, at disse oplysninger fremgår af bestillingen og opdateres om nødvendigt.

Nazar tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer. Vi tager forbehold for at priser og andre oplysninger på vor hjemmeside kan indeholde fejl af tekniske årsager. Eventuelle fejl vil blive meddelt den næstkommende arbejdsdag.

Billetter

Rejsebevis/billet sendes gratis som e-mail eller kan printes direkte fra ”Min rejse” efter hele rejsen er betalt. Ønskes rejsebeviset fremsendt med almindelig post, pålægges et gebyr på kr. 100.

Pkt. 2 - Rejsens pris m.v.

Nazar opererer med 'flydende priser'. Det betyder, at Nazars priser løbende bliver op- og nedjusteret alt afhængig af udbud og efterspørgslen på ferierejser.

Rejsens pris omfatter - hvor intet andet er anført - transport til rejsemålet, lufthavnsafgifter, passagerafgift, evt. moms, indkvartering på hotel eller lejlighed samt evt. forplejning i henhold til udbudsmaterialet, hjemmesiden og rejsedokumentet.

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne. Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignende er, med mindre andet er anført, ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse påhviler den rejsende selv.

Der henvises i øvrigt til pkt. 7. Særlige hotelfaciliteter såsom adgang til tennisbane, minigolf m.v. er sædvanligvis ikke inkluderet i rejsens pris, ligesom det må påregnes, at der på visse hoteller opkræves leje for liggestole, parasoller, safety boks, adgang til internet m.v.

OBS! Rejselængde regnes fra og med afrejsedag til og med hjemkomstdag. Det gælder også, når en rejse starter om aftenen og/eller slutter om morgenen. Den angivne rejselængde omfatter derfor ikke altid hele dage. Kontroller flytiderne på din billet.

PKT. III – Betaling, prisændringer m.v.

Depositum på 1.200 kr. pr. person samt betaling for evt. afbestillingsforsikring skal være Nazar i hænde senest 7 dage efter bestilling af rejsen. Restbetaling skal være Nazar i hænde senest 42 dage før afrejse.
Bestiller du din rejse mindre end 42 dage før afrejse, skal hele rejsen betales med det samme - betalingsform aftales med rejsekonsulenten. Hvis du bestiller rejsen via internettet, kan du betale med kreditkort. Vi gør opmærksom på, at rejser, der ikke bliver betalt til tiden, automatisk vil blive annulleret uden varsel.

Rejsens pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, afgifter og valutakurser. Nazar forbeholder sig derfor ret til inden afrejsedagen at foretage prisændringer, som forårsages af ændringer i transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter eller gebyrer (f.eks. lufthavns-, start- eller landingsafgifter) eller valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse.

Hvis lufthavnsafgiften eksempelvis stiger kr. 100,-, forhøjes rejsens pris tilsvarende. Samme beregning anvendes ved nedsættelse af afgifter m.v.

Hvis prisen forhøjes mere end 10 %, er kunden berettiget til at annullere rejsen og få indbetalte beløb refunderet. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles Nazar umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen. 

Dersom skatter eller afgifter m.v., som pålignes Nazar direkte, og som er indregnet i rejsens pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden afrejsedagen, er Nazar forpligtet til at godtgøre kunden det sparede beløb, såfremt det overstiger kr. 100,- pr. rejsedeltager.

Kunden skal underrettes om eventuelle prisstigninger snarest muligt og senest 20 dage før afrejsedagen ved skriftlig meddelelse til den ved indtegningen eller senere af den rejsende oplyste adresse.

PKT. IV – Ændring og afbestilling inden afrejse

A. På Nazars foranledning
Nazar har ret til at ændre eller aflyse rejsen på følgende vilkår: Såfremt Nazar inden afrejse aflyser rejsen, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Det samme gælder, hvis det inden afrejse viser sig, at Nazar ikke vil kunne levere de aftalte ydelser, eller at ydelserne vil være af ringere kvalitet end aftalt.

Såfremt en ændring medfører, at rejsens økonomiske værdi falder, har kunden ret til at modtage et nedslag i prisen, som svarer til værdiforringelsen. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som almindeligvis må betragtes som bagatelagtige.

Samtidig med at Nazar informerer kunden om aflysningen eller ændringen, skal kunden informeres om, hvilke beføjelser kunden har, og hvordan kunden i øvrigt skal forholde sig.
I tilfælde af, at Nazar aflyser rejsen, uden at det skyldes den rejsendes egne forhold, har kunden ret til at opsige rejseaftalen og få tilbagebetalt samtlige indbetalte beløb.

Kunden kan også vælge i stedet at deltage i en anden ferierejse efter eget valg, såfremt Nazar uden uforholdsmæssige omkostninger og tab kan tilbyde dette. Dette gælder også, såfremt det med sikkerhed kan forudses, at rejsen vil blive misligholdt væsentligt af Nazar.
Såfremt kunden vælger at deltage i en ferierejse af højere værdi, skal kunden betale prisforskellen. Vælger kunden at deltage i en ferierejse af ringere værdi, skal Nazar tilbagebetale prisforskellen.

Kunden har dog ikke ovenstående beføjelser, hvis aflysningen skyldes, at antallet af indtegninger 4 uger inden afrejse er under 75 % af de antal pladser, Nazar har til rådighed på den pågældende afgang. I så fald skal de indtegnede kunder informeres skriftligt/mundtligt om aflysningen senest 3 uger inden den planlagte afrejsedag.

Lider kunden økonomisk tab som følge af Nazars ændringer eller som følge af ferierejsens aflysning, har kunden krav på erstatning i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler, medmindre aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes:

1) at antallet af tilmeldte til en ferierejse er mindre end det oven for anførte minimum, og skriftlig meddelelse herom er kommet frem til kunden senest 3 uger inden afrejsedagen.

2) kundens egne forhold

3) en uvedkommende tredjemand eller udefra kommende omstændigheder (force majeure), som ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller været undgået eller afbødet af Nazar eller nogen, som Nazar er ansvarlig for. Kunden har endvidere krav på erstatning, hvis Nazar har garanteret (tilsikret) visse egenskaber ved ferierejsen, og disse efterfølgende ikke vil kunne blive leveret. Vil kunden gøre krav gældende, skal kunden give Nazar meddelelse herom inden rimelig tid, efter at kunden har fået oplysning om ændringen eller aflysningen. Gør kunden ikke dette, bortfalder retten til at gøre krav gældende.

B. Ændringer og aflysning på kundens foranledning

1) Ændringer
Hvis kunden efter betaling af depositum og/eller rejsens pris ønsker foretaget ændringer med hensyn til afrejsested, rejsetidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltagere etc., og forudsat at Nazar bekræfter, at en sådan ændring er mulig, gælder følgende regler:

Hvis kunden laver en ombooking eller på anden måde laver om på rejsen betragtes det som en afbestilling af tidligere indgået aftale.
Hvis en ny prisliste er kommet ud, gælder prisen for rejsen fra den nye prisliste. Eventuel booke-tidligt-rabat kan dermed også forsvinde fra bookingen.

Særskilte vilkår vid ombooking gælder hvis man har Prisgaranti med fri ombooking. Se mere information om disse vilkår under her.

Ændringsgebyret/administrationsgebyret er udregnet på baggrund af det merarbejde og de merudgifter, som ændringen medfører. Beløbet bedes indbetalt samtidigt med eller umiddelbart efter ændringen, således at der som minimum er indbetalt det fulde depositum og andre gebyrer på rejsen. Eventuelle prisforskelle i forhold til gældende pris opkræves hos eller refunderes til kunden. Ovennævnte ændringer, som meddeles til og bekræftes af Nazar senere end 42 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er Nazar berettiget til at betragte som afbestilling (jvf. nedenfor) og ny indtegning.

2) Afbestilling
Kunden har ret til at afbestille rejsen på nedenstående vilkår, medmindre bureauet senest ved aftalens indgåelse har oplyst, at afbestilling grundet underleverandørens (f.eks. flyselskabers) forhold ikke kan ske, uden at hele rejsens pris er tabt. Ved afbestilling af en rejse gælder følgende regler pr. person:

a) Ved afbestilling senest 42 dage før den aftalte afrejsedag opkræver Nazar et gebyr svarende til depositum på 1.200 kr. pr. person samt betaling for evt. tegnet afbestillingsforsikring og andre gebyrer.

b) Ved afbestilling mindre end 42 dage og op til 21 dage før den aftalte afrejsedag har Nazar ret til at opkræve 60 % af rejsens pris, dog minimum depositum samt betaling for afbestillingsforsikring og evt. andre gebyrer.

c) Ved afbestilling mindre end 20 dage og op til 7 dage før den aftalte afrejsedag har Nazar ret til at opkræve 80 % af rejsens pris samt betaling for evt. tegnet afbestillingsforsikring og andre gebyrer.

d) Ved afbestilling mindre end 7 dage før afrejsedagen og indtil den aftalte afrejsedag, ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse uden afbestilling har kunden ikke krav på tilbagebetaling af sine indbetalinger. Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en aflysning af hele rejsen.


e) Ved ændring eller afbestilling af en eller flere personer på samme reservation, hvor der ydet 3., 4., 5., eller 6. ekstrasengsrabat/personrabat, bortfalder rabatten for en eller flere personer, og rejsens pris vil blive forhøjet. Dette gør sig også gældende, hvis afbestillingen medfører, at kunden skal have enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse.

f) Ved afbestilling af grupperejser kan specielle regler gøres gældende.

g) Kunden kan afbestille sin rejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller andre ligestillede begivenheder, som indebærer en vis fare for den rejsendes liv og/eller førlighed.

Kunden kan gøre krav på afbestillingsret, hvis en samlet vurdering af forholdene på afbestillingstidspunktet, eksempelvis fra Udenrigsministeriet, Statens Serum Institut eller anden tilsvarende behørig myndighed, fraråder rejser til det pågældende område i den aktuelle ferieperiode. Nazar vil rette sig efter deres anbefalinger, og kunden kan gøre krav på afbestilling af rejsen samt få tilbagebetalt samtlige beløb, som skulle være betalt i henhold til aftalen. Dette gælder dog ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed, eller hvis begivenheden var almindeligt kendt.

3) Overdragelse af rejsen

Såfremt kunden ønsker at overdrage rejsen til en anden, der opfylder alle betingelser for at deltage i rejsen, betales et ændringsgebyr på 250 kr. samt evt. ændringsgebyrer opkrævet af f.eks. luftfartsselskabet. Det forudsættes dog, at hotellets eller flyselskabets regler ikke udelukker overdragelsen, samt at Nazar underrettes herom hurtigst muligt efter overdragelsen og under alle omstændigheder inden pakkerejsens begyndelse. Overdragelsen har først fundet sted, når Nazar har sendt en skriftlig bekræftelse. Kunderne hæfter begge for betaling af rejsen. Rimelig tid betragtes som senest 48 timer inden afrejse.

C. Afbestillingsforsikring

Nazar skal ved aftalens indgåelse informere kunden om mulighederne og vilkårene for at købe en afbestillingsforsikring. Afbestillingsforsikringen kan kun tegnes i forbindelse med rejsens bestilling og kan ikke opsiges efterfølgende.

Afbestillingsforsikringen gælder ved akut sygdom inden afrejse helt frem til check-in.  Gælder desuden ved skilsmisse og separation samt re-eksamen ved fuldtidsstudier.

Hvis du ønsker at afbestille din rejse, skal du kontakte Nazars salgskontor og kundeservice inden afrejse. Uden for kontorets åbningstider kan du enten sende os en e-mail på info@nazar.dk eller sende os en fax på faxnummer +46 40 699 88 31. Angiv bookingnummer, hvilken/hvilke personer, som ønsker at afbestille, årsag til afbestillingen samt dato for afsendelse af meddelelsen. Det er den person, som har bestilt rejsen, som skal skrive og sende denne e-mail eller fax.

Hvis du ønsker at gøre brug af din afbestillingsforsikring, skal du kontakte Allianz/Falk på telefon 70 22 04 70 eller claims.fga@remove-this.dk.falck.com

Allianz afbestilllingsforsikring - se betingelser her.


PKT. V - Nazars pligter og ansvar efter afrejse

Nazar er forpligtet til at gennemføre rejsen i overensstemmelse med informationerne på www.nazar.dk og rejseaftalen. Nazar forpligtelse gælder alle ydelser, som indgår i aftalen, også dem som leveres af andre end Nazar.

Såfremt der mellem Nazar og den rejsende er truffet særlige aftaler, der afviger fra de anførte vilkår på www.nazar.dk, er disse kun gyldige i det omfang, de er påført rejsebeviset eller på anden måde klart kan dokumenteres.

Der foreligger en mangel ved rejsen, hvis den rejsende ikke modtager de ydelser, som gennem udbudsmaterialet, annoncer eller særlige aftaler med Nazar, er angivet på billetten, eller ydelserne er af ringere kvalitet, end det aftalte eller tilsikrede.

Uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige, anses dog ikke som mangler. Det bemærkes, at Nazar har ret til at aflyse programførte udflugter uden at ifalde ansvar, såfremt der ikke opnås tilstrækkelig tilslutning til disse.

Det anses heller ikke for en mangel ved rejsen, at vejr og temperaturforhold på bestemmelsesstedet afviger fra det sædvanlige, ligesom forhold, som i det væsentlige skyldes den rejsendes egen forsømmelse, ikke begrunder mangler ved rejsen. Er rejsen mangelfuld, har Nazar ret og pligt til at søge en påberåbt mangel afhjulpet hurtigst muligt, medmindre dette vil påføre Nazar uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe.

Kan afhjælpning ikke kræves, jvf. ovenfor, eller afhjælper Nazar ikke manglen inden rimelig tid, har den rejsende krav på forholdsmæssigt afslag i rejsens pris. Tilbyder Nazar at afhjælpe en mangel, kan den rejsende ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for den rejsende.

Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er ferierejsen i øvrigt behæftet med mangler, som medfører, at det skriftlige aftalte formål med ferierejsen er væsentlig forfejlet, kan kunden hæve aftalen. Kunden skal i så fald umiddelbart bagefter underrette Nazars repræsentant på stedet herom.

Hæver den rejsende aftalen, skal Nazar tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Der kan dog tilkomme Nazar en godtgørelse, som svarer til den værdi, ferierejsen må antages at have haft for den rejsende. Hæver den rejsende aftalen, har den rejsende endvidere krav på uden udgift at blive transporteret tilbage til afrejsestedet med det aftalte transportmiddel til det aftalte tidspunkt.

Lider den rejsende økonomisk tab som følge af, at ferierejsen er mangelfuld, har den rejsende krav på erstatning fra Nazar, medmindre manglen skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne være forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået af Nazar eller nogen, som Nazar er ansvarlig for.

Nazar er heller ikke ansvarlig, såfremt aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder, som Nazar eller nogen, som Nazar er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet (force majeure).

Nazar er ikke ansvarlig for informationer fra vore leverandørers egne hjemmesider. Dette gælder ligeledes de eksterne internetadresser, der nævnes på Nazars egne hjemmesider og kataloger. Nazar er ikke ansvarlig for evt. særlige aftaler, der indgås ved direkte kontakt til vore underleverandører.

Erstatning for person- og bagageskade er begrænset i overensstemmelse med reglerne i internationale konventioner. For flytransport henvises til afsnittet om luftfartsselskabets ansvar.

Det bemærkes, at alle ankomsttider, der er angivet i brochuren, kataloget eller på rejsebeviset m. v., skal betragtes som forventede, hvorfor Nazar ikke kan gøres ansvarlig for tab, som skyldes mindre afvigelser i forhold til de oplyste ankomsttider.

Nazar yder ingen erstatning for ulempe grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand, varme og aircondition, ligesom der ikke ydes erstatning, hvis swimmingpools og lignende faciliteter midlertidigt er ude af funktion på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejder.

Endelig fraskriver Nazar sig ethvert ansvar for oplysninger, som findes i hotellernes egne brochurer. Den rejsende er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien. Nazar er ikke ansvarlig for værdigenstande, som bortkommer fra hotellets deponeringsbokse eller lignende.

PKT. VI – Luftfartsselskabets ansvar

For rejser til udlandet gælder Warszawa-konventionens erstatningsregler som udgangspunkt for samtlige luftfartsselskaber, som er involveret i rejsen. Denne konvention begrænser erstatningsansvaret for luftfartsselskaber i tilfælde af død, legemsbeskadigelse og forsinkelse, skade eller tab af bagage. Disse begrænsninger kan være mindre end 10.000 SDR (Special Drawing Rights).

For danske luftfartsselskaber samt andre luftfartsselskaber med operationslicens udstedt i EU er der i følge EU Rådsforordning (EF) Nr. 2027/97 ingen begrænsning i tilfælde af, at en passager bliver dræbt eller lider skade på legeme eller helbred ved en ulykke ombord i eller ved indstigning eller udstigning af et af deres fly.

Sådanne selskaber har ikke pligt til at betale mere end et beløb i lokal valuta svarende til SDR 100.000, hvis selskabet kan bevise, at det og dets agenter tog alle nødvendige forholdsregler for at undgå ulykken, eller at det var umuligt for det eller dem at tage sådanne forholdsregler. Dog kan selskabet fritages helt eller delvist for erstatningsansvar, såfremt passagerens uagtsomhed er skyld i eller medvirkende til ulykken.

I tilfælde af en ulykke vil selskabet udbetale et forskudsbeløb til dækning af umiddelbare omkostninger senest 15 dage efter, at den erstatningsberettigede person er blevet identificeret. I tilfælde af død skal et foreløbigt beløb ikke være mindre end et beløb svarende til SDR 15.000. Selskabet forbeholder sig ret til at kræve sådan betaling tilbage i tilfælde af, at modtageren fejlagtigt er blevet erstatningsberettiget, eller at betalingen overstiger selskabets erstatningspligt på grund af uagtsomhed af modtageren eller passageren.

I henhold til internationale bestemmelser er det af sikkerhedsmæssige grunde forbudt at transportere farligt gods i den indleverede bagage.
Nærmere oplysninger om ansvarsreglerne samt farligt gods fås ved henvendelse til luftfartsselskabet eller Nazar.

Vi gør opmærksom på, at luftfartsselskabets og dermed Nazar's erstatningsansvar for ødelagt/bortkommen bagage er begrænset. Derfor opfordrer vi til, at der tegnes separat bagageforsikring.

For luftfartsselskaber, registreret i et EU-land, gælder forordning 261/2004 om passagerrettigheder. Eventuelle krav i henhold til denne forordning skal rettes direkte til luftfartsselskabet og ikke til Nazar.

PKT. VII – Den rejsendes pligter og ansvar

Den rejsende er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som Nazar eller dennes repræsentant samt flyselskab m.fl. fastsætter. Den rejsende skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes med hensyn til transporten til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på hoteller m.v. Grov eller gentagen overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller hotel, således at videre ophold og hjemrejse må foretages på den rejsendes egen foranledning og for egen regning.

Den rejsende skal kunne tage vare på sig selv eller rejse med en, som kan hjælpe med personlig assistance, hvis det er påkrævet. 

Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, som han forvolder på ejendele, der tilhører medrejsende, Nazar, rejseledere, luftfartsselskab, hotel m.v.

Den rejsende er selv ansvarlig for at have gyldigt pas, visum og eventuelle vaccinationer. Oplysninger ud over, hvad der er oplyst af Nazar, fås ved henvendelse til det pågældende lands ambassade eller konsulat og hos Statens Serum Institut. Udenlandske statsborgere anbefales at kontakte egne ambassader samt Statens Serum Institut, hvor de kan få oplysninger om, hvilke krav der stilles til deres lands statsborgere. Nazar kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som undladelse heraf måtte medføre for den rejsende.

Det er den rejsendes ansvar selv at afholde alle eventuelle udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport som følge af manglende pas, medmindre manglen skyldes fejlinformation fra Nazar.

Den rejsende er ligeledes ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde og lignende under rejsen, og det påhviler den rejsende selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport m.v. Det er den rejsendes ansvar selv at holde sig orienteret hos rejselederen eller gennem opslag på hotellet om hjemrejsetidspunkt, herunder om eventuel ændring heraf i forhold til det på rejsebeviset anførte tidspunkt. Rejsende bedes kontakte Nazars lokale repræsentant 24 timer inden hjemrejse med henblik på at få bekræftet tidspunktet for denne.

Den rejsende er endvidere ansvarlig for at overholde eventuelle af Nazar oplyste regler for genbekræftelse af ruteflystrækninger.

Undladelse af genbekræftelse betyder, at de pågældende ruteselskaber har ret til at disponere over de reserverede pladser til anden side.

De rejsende kan i sådanne tilfælde ikke gøre krav gældende mod hverken Nazar eller luftfartsselskabet.

Møder den rejsende ikke rettidigt op ved udrejsen, mister den rejsende retten til denne og må selv foretage hjemrejse for egen regning. Nazar er ligeledes ikke ansvarlig for, om rejsende, som selv sørger for transport til lufthavn ved hjemrejsen, foretager rettidigt check-ind.

Den rejsende bærer selv ansvaret for, at såvel egen person som bagage er egnet til fly eller bustransport.

Det bemærkes, at gravide ikke må være passagerer i et fly, når de er i 8. eller 9. måned.

Kaptajnen/chaufføren kan afsætte personer, som på grund af sygdom, beruselse eller andre årsager efter hans skøn er uegnede til at deltage i rejsen eller til gene for medpassagerer. Der ydes ikke refusion for eventuelle uudnyttede dele af rejsen, herunder udflugter eller andre arrangementer på bestemmelsesstedet.

PKT. VIII – Reklamationer

Eventuelle reklamationer skal med henblik på afhjælpning på stedet gøres gældende over for Nazars rejseledere inden rimelig tid efter, at den rejsende har opdaget manglen. Undladelse heraf vil normalt medføre tab af retten til senere at kræve erstatning. Dette gælder dog ikke, hvis Nazar har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller såfremt kravet skyldes skade på den rejsendes person.

Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke har kunnet rettes på rejsemålet, skal fremsættes skriftligt til Nazar senest 4 uger efter rejsens afslutning.

Efterlysning af glemte sager skal ske omgående efter hjemkomsten. Til dækning af omkostninger (telefax m.v.) ved efterlysning kan Nazar opkræve et særligt gebyr, som skal betales, uanset om den efterlyste genstand tilvejebringes eller ej.

For medlemmer af Foreningen af Rejsearrangører i Danmark gælder i øvrigt, at dansk ret skal regulere ethvert krav, der rejses over for Nazar.

Såfremt parterne ikke kan opnå enighed, kan sagen indsendes til Rejse-Ankenævnet, hvis afgørelse vi altid følger, alternativt anlægges ved en domstol eller ved voldgift i Danmark.

Nazar forbeholder sig retten for korrektioner og trykfejl i denne publikation.

Rejsemålsfakta og hotelbeskrivelser er præliminære og kan blive opdaterede i løbet af sæsonen. Ændringer af væsentlig betydning for rejsen meddeles rejsende, så snart Nazar får information om dette. Omtalte vandsportsaktiviteter som oftest er drevet af selvstændige entreprenører på destinationen, og Nazar ikke kan holdes ansvarlig for disse. Nazar tager ikke ansvar for information i brochurer og websider hos samarbejdspartnere – heller ikke når materialet er uddelt af Nazar. Nazar kan ikke holdes ansvarlig for ønskemål og aftaler som er indgået direkte med hotellet. Nazar Forbeholder sig også retten til at foretage ændringer af de aftalevilkår som gælder for rejsen. Ved sådanne ændringer gælder bestemmelserne i de almene rejsevilkår. 

Vi tager forbehold for at priser eller andre oplysninger på vores hjemmeside kan indeholde fejl af tekniske årsager. Eventuelle fejl meddeles næstkommende hverdag. 

Praktiske oplysninger

Yderligere information, som den rejsende skal sætte sig ind i, findes her.

Postadresse til Nazars administration er:
Nazar Nordic AB
Slagthuset
SE - 211 20 Malmø
Sverige