Almindelige betingelser for deltagelse i pakkerejser m.v.

Rejsevilkår pr. 1/7 2018 

Gælder for rejser købt fra og med den 1. juli 2018

Nedenstående bestemmelser er gældende for pakkerejser bestilt fra den 1. juli 2018. Bestemmelserne er udarbejdet af Rejsearrangører i Danmark og anvendes af foreningens medlemmer.. Bestemmelserne er udarbejdet i overensstemmelse med “Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer”, som, sammen med anden dansk lovgivning, regulerer købet af rejsen og eventuelle krav, der måtte blive rejst mod Nazar.

Bestemmelserne gælder for den kombination af rejseydelser, der betegnes en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302.

Rejsen er omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser. Det indebærer bl.a., at Nazar er ansvarlig for den korrekte levering af den samlede pakkerejse.

Nazar har desuden oprettet lovpligtig beskyttelse til at refundere dine betalinger og, hvis pakkerejsen omfatter transport, sikre din hjemtransport i tilfælde af, at de går konkurs eller bliver insolvent. Denne sikring sker via Rejsegarantifonden. For vores danske gæster har Nazar stillet rejsegarantisikkerhed til Svenska Kammarkollegiet: www.kammarkollegiet.se  

 

Flere oplysninger om centrale rettigheder efter direktiv (EU) 2015/2302 på www.retsinformation.dk 

 

For rejsen gælder i øvrigt nedenstående bestemmelser. 

Det med kursiv fremhævede er Nazar’s afvigelser fra Rejsearrangører i Danmarks almindelige bestemmelser.

Opdateret den 01.11.2023

Indholdsfortegnelse

Pkt. 1Køb af rejsen

Pkt. 2Rejsens pris m.v.

Pkt. 3Betaling, prisændringer m.v.

Pkt. 4Ændring og afbestilling inden afrejse

Pkt. 5Nazars pligter og ansvar efter afrejse

Pkt. 6Luftfartsselskabets ansvar

Pkt. 7Den rejsendes pligter og ansvar

Pkt. 8 Rejsearrangørens bistand

Pkt. 9Reklamationer

Pkt. 10 Praktiske oplysninger

Pkt. 11Personoplysninger

 

Pkt. 1 – Køb af rejsen

 

Købet af rejsen og dermed oplysningerne og vilkårene for denne, er bindende for rejsearrangøren og kunden, når depositum og/eller hele rejsens pris er rettidigt indbetalt. Ved sin indbetaling forudsættes kunden at have accepteret de anførte informationer og vilkår for rejsen; herunder de almindelige bestemmelser for køb og deltagelse i pakkerejser samt rejsearrangørens informationer om rejsen på www.nazar.dk

Nazar skal inden rejsens påbegyndelse gøre opmærksom på muligheden for at tegne en rejseforsikring, der dækker udgifterne ved behandling og hjemtransport i tilfælde af ulykke eller sygdom i det omfang sundhedskortet ikke dækker. For salg af rejseforsikringer modtager rejsebureauet typisk provision fra forsikringsselskabet. Kontakt salgspersonalet for yderligere information om rejseforsikringer.

Børn og unge under 18 år, som rejser uden voksne rejseledsagere, skal ved køb af rejsen forevise en erklæring fra deres forældre eller værge om, at de har tilladelse til rejsen. Det gælder dog ikke, hvis rejsen er købt af en forældre eller værge. Læs mere om at rejse med børn og unge og find formularen/erklæringen her.

Det navn, som står angivet først på rejsedokumentet eller er angivet som betaler af rejsen, betragtes som ejer af rejsen. Det er kun denne person, som kan ændre og/eller afbestille rejsen. Eventuel henvendelse, korrespondance eller refundering fra rejsearrangøren angående rejsen, vil ske til denne person.

Den rejsende er forpligtet til at kontrollere oplysningerne i rejsedokumentet og øvrige informationer med det samme. Det påhviler den rejsende at gøre opmærksom på eventuelle fejl så hurtigt som muligt. Ændringer kan være forbundet med et gebyr eller ny bestilling. 

Navne på rejsedokumentet skal altid stemme overens med passet. Bemærk, at fulde navn i henhold til passet skal angives på rejser med rutefly. 

Da eventuelle meddelelser om rejsen fortrinsvis sendes pr. SMS eller e-mail, er det yderst vigtigt, at disse oplysninger fremgår af bestillingen og opdateres om nødvendigt.

Nazar tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer. Vi tager forbehold for at priser og andre oplysninger på vor hjemmeside kan indeholde fejl af tekniske årsager. Eventuelle fejl vil blive meddelt den næstkommende arbejdsdag.

”Kun fly-biletter” er ikke omfattet af pakkerejseloven, med undtagelse fra punkterne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12.  Montreal konvensionen gælder for ”kun fly-biletter”, samt flyselskabets egne regler da det kun er flytransport. Salget af ”kun fly-biletter” er tilgængeligt i et begrænset antal og til udvalgte destinationer. 

Information om eventuelle ændringer vil blive sendt va SMS, e-mail eller telefon.

 

Tilslutningstransport i kombination med en Nazar-rejse

Hvis du selv bestiller tilslutningstransport i kombination med en Nazar-rejse, er det vigtigt at beregne tilstrækkelig tid imellem de to transporter:

Inden for Europa minimum 2,5 timer

Uden for Europa minimum 4 timer

Vi anbefaler, at du bestiller billetter, som kan ændres, såfremt en flyforsinkelse på Nazar-rejsen skulle opstå.

Køber man derimod en samlet flyreservation ved Nazar fra afrejse- til slutdestination, hvor der kan være flyskift undervejs, er man bedre sikret i tilfælde af forsinkelser, da de involverede flyselskaber herved påtager sig forpligtigelsen for den samlede transportydelse.

 

Billetter

Rejsebevis/billet sendes gratis som e-mail eller kan printes direkte fra ”Min rejse” efter hele rejsen er betalt. Ønskes rejsebeviset fremsendt med almindelig post, pålægges et gebyr på kr. 100. 

 

 

Pkt. 2 - Rejsens pris m.v.

 

Nazar opererer med 'flydende priser'. Det betyder, at Nazars priser løbende bliver op- og nedjusteret alt afhængig af udbud og efterspørgslen på ferierejser.

Rejsens pris omfatter - hvor intet andet er anført - transport til rejsemålet, lufthavnsafgifter, passagerafgift, evt. moms, indkvartering på hotel eller lejlighed samt evt. forplejning i henhold til udbudsmaterialet, hjemmesiden og rejsedokumentet. Bemærk venligst at bustransfer på rejsemålet ikke indgår. 

Aftalen indgås og bliver bindende for parterne, når arrangøren skriftligt har bekræftet den rejsendes bestilling, og den rejsende har betalt det aftalte depositum inden for den aftalte tid i forhold til arrangørens instruktioner. Depositumet kan også betragtes som en delvis sum af en endelig betaling. 

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne.

Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignende er, med mindre andet er anført, ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse påhviler den rejsende selv. 

Der henvises i øvrigt til pkt. 7.

Særlige hotelfaciliteter såsom adgang til tennisbane, minigolf m.v. er sædvanligvis ikke inkluderet i rejsens pris, ligesom det må påregnes, at der på visse hoteller opkræves leje for liggestole, parasoller, safety boks, adgang til internet m.v.

OBS! Rejselængde regnes fra og med afrejsedag til og med hjemkomstdag. Det gælder også, når en rejse starter om aftenen og/eller slutter om morgenen. Den angivne rejselængde omfatter derfor ikke altid hele dage. Kontroller flytiderne på din billet.

 

Pkt. 3 - Betaling, prisændringer m.v.

 

Depositum udgør:

Depositum på 2.000 kr. pr. person samt betaling for evt. afbestillingsforsikring skal være Nazar i hænde senest 7 dage efter bestilling af rejsen. Restbetaling skal være Nazar i hænde senest 42 dage før afrejse.

Bestiller du din rejse mindre end 42 dage før afrejse, skal hele rejsen betales med det samme - betalingsform aftales med rejsekonsulenten. Hvis du bestiller rejsen via internettet, kan du betale med kreditkort. 

OBS! Bestilles pakkerejser med rutefly, skal betaling i de fleste tilfælde ske i forbindelse med bestilling af rejsen – uanset afrejsedato.

 

Automatisk annullering:

Vi gør opmærksom på, at rejser, der ikke bliver betalt til tiden, automatisk vil blive annulleret uden varsel.

Rejsearrangøren forbeholder sig ret til, inden afrejsedag, at foretage sådanne prisændringer, som skyldes ændringer i transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter eller gebyrer (f.eks lufthavns-, start- eller landingsafgifter) eller valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse. Det gælder også selvom rejsen er slutbetalt.

Hvis lufthavnsafgiften eksempelvis stiger kr. 100, forhøjes rejsens pris tilsvarende.

Hvis prisen forhøjes mere end 8%, er kunden berettiget til at annullere rejsen og få indbetalte beløb refunderet uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter annulleringen. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles rejsearrangøren umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen. I modsat fald betragtes den rejsende som have accepteret prisforhøjelsen.

Dersom skatter eller afgifter m.v., som pålægges rejsearrangøren direkte, og som er indregnet i rejsens pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden rejsedagen, er rejsearrangøren forpligtet til at godtgøre kunden det sparede beløb, såfremt det overstiger kr. 100,- pr. rejsedeltager. I sådanne tilfælde har rejsearrangøren ret til at fradrage omkostningerne ved tilbagebetaling. Rejsearrangøren skal efter anmodning fra den rejsende fremlægge dokumentation for disse omkostninger. 

Kunden skal underrettes om eventuelle prisforhøjelser og begrundelsen herfor snarest muligt og senest 20 dage før pakkerejsens begyndelse ved skriftlig meddelelse til den ved købet af rejsen eller senere af den rejsende oplyste e-mail adresse.

Nazar forbeholder sig for større prisfejl, hvor det er åbenbart, at prisen er forkert, og forbrugeren har købt den i såkaldt "ond tro". Hvis du bestiller en sådan rejse, har Nazar ret til at annullere den så snart fejlen opdages.

 

 

Pkt. 4 - Ændring og afbestilling inden afrejse

 

A. På Nazars foranledning

Rejsearrangøren har ret til at foretage ændringer i rejsen, som sædvanligvis må betegnes som bagatelagtige.

Hvis rejsearrangøren inden pakkerensens begyndelse derimod er nødsaget til væsentligt at ændre et af rejseydelsernes væsentligste kendetegn, kan den rejsende enten acceptere ændringen eller hæve aftalen uden at blive pålagt gebyrer i den anledning. 

Rejsearrangøren skal uden unødig forsinkelse oplyse den rejsende klart, forståeligt og tydeligt om, hvilke ændringer der foreslås, og om betydningen for pakkerejsens pris. 

Derudover skal der gives den rejsende en rimelig frist for den rejsendes underretning til rejsearrangøren om sin beslutning, samt at manglende underretning af rejsearrangøren inden den angivne tidsfrist indebærer, at den rejsende anses for at have accepteret ændringen.

Derudover kan arrangøren eventuelt give den rejsende et tilbud om en erstatningspakkerejse.

Hvis den rejsende accepterer de foreslåede ændringer eller accepterer at deltage i en erstatningspakkerejse og dette medfører, at erstatningspakkerejsen får en lavere kvalitet eller værdi, har den rejsende krav på et forholdsmæssigt afslag i prisen.

Hvis den rejsende vælger at hæve aftalen, har den rejsende krav på, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter ophævelsen, at få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.

Herudover kan den rejsende, efter omstændighederne, have krav på erstatning for eventuelle økonomiske tab, medmindre det skyldes kundens egen forhold eller uundgåelige eller ekstraordinære omstændigheder uden for rejsearrangørens kontrol, jf. nedenfor.

Nazar kan opsige aftalen om en pakkerejse, hvis antallet af personer, der har tilmeldt sig pakkerejsen senest 4 uger inden afrejse, er under 75 % af de antal pladser, Nazar har til rådighed på den pågældende flyserie. Nazar skal underrette den rejsende om opsigelsen inden den frist, der er anført i aftalen, dog ikke senere end

 

    1.   20 dage til pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er over 6 dage.

     2.   7 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er mellem 2 og 6 dage eller

     3.   48 timer inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er under 2 dage.

 

Nazar kan derudover opsige aftalen om en pakkerejse, hvis rejsearrangøren er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, og rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse.

I sådanne tilfælde har den rejsende krav på at få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter opsigelsen. Den rejsende har dog ikke krav på erstatning. 

Vil kunden gøre krav gældende grundet ændringen, skal kunden give rejsearrangøren meddelelse herom snarest muligt, efter at kunden har fået oplysning om ændringen eller aflysningen. Gør kunden ikke dette, kan det have indflydelse på behandlingen af kravet.

Nazar forbeholder sig retten til at opgradere en rejsendes reservation uden at skulle tilbyde dette til alle rejsende.

Tidspunktet for afrejse og hjemrejse i reservationsbekræftelsen er foreløbige. Arrangøren skal specificere så hurtigt som muligt og senest 20 dage før afrejse, hvilke afgangstider der skal være gyldige for turen.

For flyvninger med ruteflyvninger, op til 14 dage før afrejse. 

 

B. Ændringer og aflysning på kundens foranledning

 

1) Ændringer

Hvis kunden efter betaling af depositum og/eller rejsens pris ønsker foretaget ændringer med hensyn til afrejsested, rejsetidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltagere etc., og forudsat at rejsebureauet bekræfter at en sådan ændring er mulig, gælder følgende regler:

Ved ændringer af rejser, der meddeles rejsebureauet og bekræftes af Nazar senest 42 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsebureauet berettiget til at opkræve et ændringsgebyr. Ændringsgebyret er udregnet på baggrund af det merarbejde og de merudgifter, som ændringen medfører, dog min. kr. 1200 pr. person. 

Eventuelle prisforskelle i forhold til prisen på købstidspunktet opkræves hos eller refunderes til kunden.

Ændringsgebyret indbetales samtidig med eller umiddelbart efter ændringen, således at der som minimum er indbetalt det fulde depositum på rejsen.

Ændringer som ovennævnte, som meddeles rejsearrangøren og bekræftes af dette senere end 42 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsearrangøren berettiget til at betragte som afbestilling (jvf. nedenfor) og ny indtegning.

Ved ændring af en rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. persons rabat/ekstrasengsrabat eller opkrævet tillæg for enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse: Se nedenfor under 2c.

Særskilte vilkår vid ombooking gælder hvis man har Prisgaranti med fri ombooking. Se mere information om disse vilkår under her.

Flyrejser med rutefly er underlagt særlige vilkår og restriktioner, der som hovedregel ikke kan ændres, ej heller en navneændring. Flyselskaberne opkræver altid et gebyr for en ændring, og gebyret varierer fra flyselskab til flyselskab. Kontakt os så kan vi undersøge hvis det er muligt at lave en ændring og hvor meget den så ville koste.

 

 

2) Afbestilling

2a) 

Kunden har ret til inden afrejsen at afbestille rejsen. Rejsearrangøren kan i sådanne tilfælde kræve et rimeligt, standardiseret afbestillingsgebyr, som er fastsat under hensyn til tidspunkt for afbestilling og pakkerejsens karakter. Kunden skal orienteres om sådanne vilkår både inden og ved aftalens indgåelse. 

Ved afbestilling af en rejse, hvortil ordrebekræftelse/billet er udstedt, gælder følgende regler:

a) Ved afbestilling senest 42 dage før den aftalte afrejsedag opkræver Nazar et gebyr svarende til depositum på 2.000 kr. pr. person samt betaling for evt. tegnet afbestillingsforsikring og andre gebyrer.

b) Ved afbestilling mindre end 42 dage og op til 21 dage før den aftalte afrejsedag har Nazar ret til at opkræve 60 % af rejsens pris, dog minimum depositum samt betaling for afbestillingsforsikring og evt. andre gebyrer.

c) Ved afbestilling mindre end 20 dage og op til 7 dage før den aftalte afrejsedag har Nazar ret til at opkræve 80 % af rejsens pris samt betaling for evt. tegnet afbestillingsforsikring og andre gebyrer.

d) Ved afbestilling mindre end 7 dage før afrejsedagen og indtil den aftalte afrejsedag, ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse uden afbestilling har kunden ikke krav på tilbagebetaling af sine indbetalinger og Nazar beregner sig et gebyr på 100 % Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en aflysning af hele rejsen.Afbestilling af rejser med rutefly

Ved afbestilling af pakkerejser og flyrejser med rutefly er det flyselskabets betingelser for afbestilling som gælder. Disse rejser kan ofte ikke refunderes. Skatter og afgifter tilbagebetales aldrig. 

Ved afbestilling af hotel som en del af en pakkerejse med rutefly er det hotellets regler og vilkår for refundering som gælder.  

Hvis du har bestilt en rejse med rutefly skal afbestillingen gøres via telefon eller chat.

 

2b)

Den rejsende kan endvidere afbestille en rejse inden rejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf, indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører levering af pakkerejsen eller befordring af passagerer til destinationen.

Såfremt Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller anden tilsvarende, behørig myndighed fraråder rejser til det pågældende område i en aktuel ferieperiode, vil betingelserne for afbestilling normalt blive anset for opfyldt. Endvidere vil betingelserne for kundens afbestillingsret som udgangspunkt blive anset for opfyldt, hvis den pågældende begivenhed i øvrigt på tilstrækkelig objektiv måde findes fyldestgørende dokumenteret.

September 2021: Der findes ikke længere fraråd for rejser for for fuldt vaccinerede eller tidligere smittede med covid-19. Afbestillingsretten ophører derfor for disse grupper. Vær opmærksom på at myndighedernes råd kan ændres of det er altid den rejsendes eget ansvar at holde sig opdateret om de gældende råd og regler. Du kan læse mere på Udenrigsministeriets hjemmeside

Afbestillingsretten kan ikke påberåbes, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt. 

I tilfælde af afbestilling har den rejsende krav på tilbagebetaling af samtlige beløb der er indbetalt i henhold til aftalen. 

Tilbagebetaling skal ske uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den rejsendes afbestilling af rejsen.

 

2c)

Såfremt en slutbetalt rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. personrabat/ ekstrasengsrabat, ændres eller afbestilles af den rejsende, tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket rabatten for henholdsvis 3., 4., 5. og 6. person samt øvrige fradrag og gebyrer. Er rejsen ikke slutbetalt, vil prisen for de øvrige rejsende blive forhøjet med rabatten. Det samme gør sig i øvrigt gældende, hvor en afbestilling eller ændring medfører, at kunden efterfølgende skal have enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse.

Er rejsen betalt via Forbrugsforeningen har Nazar ret til at foretage tilbagebetaling ad samme vej. Sker tilbagebetaling direkte til kunden, har Nazar ret til at tilbageholde 5 % af rejsens pris.

Der kan gælde specielle regler for ændring og afbestilling af grupperejser.

Vær opmærksom på, at såfremt du afbestiller din rejse, er du selv ansvarlig for også at afbestille evt. tilkøbte ydelser i forbindelse med rejsen, f.eks. udflugter, favoritsæde ombord, ekstra bagage m.v.

 

3) Overdragelse af rejsen

Den rejsende kan overdrage pakkerejsen til enhver, der opfylder alle betingelserne i aftalen, hvis den rejsende har underrettet arrangøren om overdragelsen i rimelig tid og senest 7 dage inden rejsens begyndelse.

Overdrageren af pakkerejsen og den, som har fået overdraget pakkerejsen, hæfter begge for betalingen af eventuelle udestående beløb og for eventuelle rimelige og dokumenterbare omkostninger, som følge af overdragelsen. 

For at deltage i rejsen, betales et ændringsgebyr på kr. 500 samt evt. ændringsgebyrer opkrævet af f.ex luftfartsselskabet. 

Overdragelse af en pakkerejse med rutefly er normalt ikke mulig, da disse billetter er strengt personlige og normalt ikke tillader en overdragelse. 

OBS! Nazar fralægger sig ethvert ansvar ved videresalg af rejser.

Forsikringer kan ikke overdrages til andre.

 

C. Afbestillingsforsikring

Arrangøren skal ved aftalens indgåelse informere kunden om mulighederne og vilkårene for at købe en afbestillings-forsikring. Afbestillingsforsikringen kan kun tegnes i forbindelse med rejsens bestilling og kan ikke opsiges efterfølgende.

Når kunden har købt afbestillingsforsikring, kan kunden indtil afrejsen afbestille rejsen og få det indbetalte beløb refunderet uden andre fradrag end selve præmien for afbestillingsforsikringen, forudsat betingelserne herfor er opfyldte.

Hos Nazar ved vi af erfaring, at forsikringer inden og under rejsen er en god investering, og vi anbefaler derfor altid vores gæster at tegne forsikringer for at være beskyttet mod uforudsete hændelser. Afbestillingsforsikringen gælder ved akut sygdom inden afrejse helt frem til check-in.  Gælder desuden ved skilsmisse og separation samt re-eksamen ved fuldtidsstudier. 

Hvis du ønsker at afbestille din rejse og har afbestillings-forsikring, skal du først kontakte Nazars salgskontor inden afrejse. Kontaktoplysninger til Nazar findes www.nazar.dk.  Uden for kontorets åbningstider kan du  sende os en e-mail på info@nazar.dk. Angiv bookingnummer, hvilken/hvilke personer, som ønsker at afbestille, årsag til afbestillingen samt dato for afsendelse af meddelelsen. Det er den person, som har bestilt rejsen, som skal skrive og sende denne e-mail eller fax. 

For at gøre brug af din afbestillingsforsikring, skal du kontakte Allianz/Falk på telefon 70 22 04 70 eller claims.fga@dk.falck.com . Det er vigtigt, at du sætter dig ind i betingelserne, læs mere på www.nazar.dk/kundeservice/tilvalg-paa-rejsen/ *Dette gælder kun for pakkerejser med charterfly, og ikke ved pakkerejser med rutefly.

OBS! Forsikringen skal tegnes senest inden første indbetaling og er derefter bindende.

OBS! Det er kundens eget ansvar at sikre sig en bekræftelse af afbestillingen på mail.

 

Pkt. 5 - Nazars pligter og ansvar efter afrejse

 

Rejsearrangøren er forpligtet til at gennemføre rejsen i overensstemmelse med udbudsmaterialet, hjemmesiden og rejsedokumentet. Arrangørens forpligtelse gælder alle ydelser, som indgår i aftalen, også dem som leveres af andre end rejsebureauet. Oplysninger i rejsebureauets udbudsmateriale og på hjemmesiden er bindende for rejsebureauet. Rejsearrangøren kan dog ændre oplysningerne i udbudsmaterialet og på hjemmesiden inden rejseaftalen indgås, såfremt kunden inden rejseaftalens indgåelse tydeligt informeres om ændringerne. 

Såfremt der mellem rejsebureauet og den rejsende er truffet særlige aftaler, som afviger fra de i udbudsmaterialet og på hjemmesiden anførte vilkår, er disse kun gyldige i det omfang, de er påført rejsedokumentet eller på anden måde klart kan dokumenteres.

 

Pkt. 5.1 Mangler ved pakkerejsen

 

Der foreligger en mangel ved rejsen, hvis den rejsende ikke modtager de ydelser, som gennem udbudsmaterialet, hjemmesiden eller særlige aftaler med rejsearrangøren er angivet på rejsedokumentet eller ydelserne er af en ringere kvalitet end det aftalte eller tilsikrede. 

Uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige, anses dog ikke som mangler. Det bemærkes, at rejsearrangøren har ret til ansvarsfrit at aflyse programførte udflugter, såfremt der ikke opnås tilstrækkelig tilslutning til disse.

Det anses heller ikke for en mangel ved rejsen, at vejr- og temperaturforhold på bestemmelsesstedet afviger fra det sædvanlige, ligesom forhold, som i det væsentlige skyldes den rejsendes egen forsømmelse, ikke betragtes som en mangel ved rejsen. 

Vil den rejsende påberåbe sig en mangel ved pakkerejsen, skal den rejsende give rejsearrangøren meddelelse herom snarest muligt, efter at den rejsende har konstateret manglen.

Er rejsen mangelfuld, kan den rejsende kræve, at rejsearrangøren afhjælper manglen, medmindre dette er umuligt eller vil påføre rejsearrangøren uforholdsmæssige omkostninger under hensyn til manglens omfang og de berørte rejseydelsers værdi. 

Kan den rejsende kræve afhjælpning, og afhjælper rejsearrangøren ikke manglen inden for en rimelig frist fastsat af den rejsende, kan den rejsende selv afhjælpe manglen og kræve nødvendige udgifter til afhjælpningen refunderet. Den rejsende kan undlade at fastsætte en frist, hvis rejsearrangøren nægter at afhjælpe manglen, eller hvis øjeblikkelig afhjælpning er påkrævet. 

Kan afhjælpning ikke kræves af de ovenfor anførte årsager, har den rejsende ret til et forholdsmæssigt afslag i prisen eller efter omstændighederne erstatning for direkte og henførbare, økonomiske tab.

Kan en væsentlig del af de aftalte rejseydelser ikke leveres, skal rejsearrangøren uden udgifter for den rejsende tilbyde denne alternative rejseydelser af en så vidt muligt tilsvarende eller højere kvalitet end aftalt. 

Hvis de tilbudte alternative rejseydelser medfører, at pakkerejsen er af lavere kvalitet end aftalt, har den rejsende krav på et forholdsmæssigt afslag i prisen, med mindre manglen skyldes den rejsendes egne forhold.

Den rejsende kan kun afslå de tilbudte alternative rejseydelser, hvis de ikke udgør en tilsvarende ydelse i forhold til aftalen eller det tilbudte forholdsmæssige afslag er utilstrækkeligt. 

Kan rejsearrangøren ikke tilbyde alternative rejseydelser, eller afviser den rejsende de tilbudte rejseydelser grundet for lav kvalitet, kan den rejsende kræve et forholdsmæssigt afslag og efter omstændighederne erstatning for direkte økonomisk tab.

Hvis der foreligger væsentlige mangler, og pakkerejsen omfatter passagerbefordring, har den rejsende ret til, at rejsearrangøren uden unødig forsinkelse sørger for hjemtransport af den rejsende med et transportmiddel svarende til det aftalte uden omkostninger for den rejsende.

Påvirker en mangle pakkerejsen væsentligt, og har rejsearrangøren ikke afhjulpet den inden for en rimelig frist fastsat af den rejsende, kan den rejsende hæve aftalen om pakkerejsen.

Hæver den rejsende aftalen, skal rejsearrangøren tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, med fradrag af et beløb svarende til den værdi, som pakkerejsen har haft for kunden.

Hæver den rejsende aftalen, og omfatter pakkerejsen passagerbefordring, har den rejsende ret til, at rejsearrangøren uden unødig forsinkelse sørger for hjemtransport af den rejsende med et transportmiddel svarende til det aftalte uden omkostninger for den rejsende.

Den rejsende har krav på erstatning fra rejsearrangøren for ethvert økonomisk tab, som den rejsende lider som følge af en mangel, medmindre manglen skyldes

 

     1)   Den rejsendes egne forhold,

     2)   En uvedkommende tredjemands og er uforudsigelig eller uundgåelig eller

     3)   Uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

 

Har manglen forvoldt den rejsende væsentlig ulempe, kan der tilkomme den rejsende en godtgørelse, medmindre manglen skyldes en af det ovenfor anførte forhold.

Er forpligtelsen til at betale erstatning for en tjenesteyder, der udfører en rejseydelse, begrænset af internationale konventioner, der er bindende for EU, finder de samme begrænsninger anvendelse på rejsearrangørens ansvar. 

Er ansvaret for en tjenesteyder, der udfører en rejseydelse, ikke begrænset i internationale konventioner, kan den erstatning, som en rejsearrangør skal betale efter disse regler, begrænses i aftalen om pakkerejsen. Erstatningen kan dog ikke begrænses til mindre end tre gange pakkerejsens samlede pris.

Der kan dog foretages en begrænsning i erstatning for personskade og skade, som er forvoldt forsætligt eller uagtsomt.

Den erstatning, som rejsearrangøren er forpligtet til at betale efter disse regler, begrænses i overensstemmelse med Warszawakonventionen af 1929 angående indførelse af visse ensartede regler om international luftbefordring i tilfælde, hvor denne gælder for tjenesteyderens ansvar for den mangelfulde del af pakkerejsen.

Ret til erstatning eller forholdsmæssigt afslag efter denne lov har ikke betydning for den rejsendes rettigheder efter EU-forordningen om passagerrettigheder (Forordning 261/2004) og erstatningsansvar ved passagertransport og efter internationale konventioner. Har den rejsende opnået erstatning eller forholdsmæssigt afslag efter sådanne forordninger og internationale konventioner, fratrækkes det modtagne beløb erstatningen eller det forholdsmæssige afslag som gives efter pakkerejseloven.

Alle ankomsttider, der er angivet i udbudsmaterialet, på hjemmesiden og i rejsedokumentet m.v. skal betragtes som forventede. Rejsearrangøren kan ikke gøres ansvarlig for tab og gener, som skyldes mindre afvigelser i forhold til de oplyste ankomsttider. 

Rejsearrangøren yder ingen kompensation for ulemper grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand, varme og aircondition. Der ydes heller ikke erstatning, hvis swimmingpools og lign. Faciliteter midlertidigt er ude af brug på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejder. Endelig fraskriver rejsearrangøren sig ethvert ansvar for oplysninger, som findes i hotellets egne brochurer.

Den rejsende er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien. Rejsearrangøren er ikke ansvarlig for værdigenstande, som bortkommer fra hotellets deponeringsbokse eller lign.

 

Pkt. 6 - Luftfartsselskabets ansvar

 

For danske luftfartsselskaber samt andre luftfartsselskaber med operations licens udstedt i EU er der ifølge EU Rådsforordning (EF) No 2027/97, som ændret ved forordningen 889/02, ingen begrænsning i tilfælde af, at en passager bliver dræbt eller lider skade på legeme eller helbred ved en ulykke om bord i eller ved indstigning eller udstigning af et af deres fly. 

Sådanne selskaber har ikke pligt til at betale mere end et beløb i lokal valuta svarende til SDR (Special Drawing Rights) 113.000, hvis selskabet kan bevise, at skaden ikke skyldes forsætlig eller uagtsom handling eller undladelse fra befordreren eller dennes ansatte eller dennes agents side, eller skaden alene skyldes forsætlig eller uagtsom handling fra tredjemands side. Dog kan selskabet fritages helt eller delvist for erstatningsansvar såfremt passageren forsætligt eller uagtsomt er skyld i eller medvirkende til ulykken. 

I tilfælde af en ulykke, vil selskabet udbetale et forskudsbeløb til dækning af umiddelbare omkostninger senest 15 dage efter, at den erstatnings berettigede person er blevet identificeret. I tilfælde af død skal et foreløbigt beløb ikke være mindre end et beløb svarende til SDR 16.000. Selskabet forbeholder sig ret til at kræve sådan betaling tilbage i tilfælde af, at modtageren fejlagtigt er blevet erstatningsberettiget, eller at betalingen overstiger selskabets erstatningspligt på grund af uagtsomhed af modtageren eller passageren.

I henhold til internationale bestemmelser er det af sikkerhedsmæssige grunde forbudt at transportere farligt gods i den indleverede bagage. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til luftfartsselskabet eller rejsearrangøren.

Vi gør opmærksom på, at luftfartsselskabets og dermed rejsearrangørens erstatningsansvar for ødelagt/bortkommen bagage er begrænset. Derfor opfordrer vi til, at der tegnes separat bagageforsikring.

For luftfartsselskaber, registreret i et EU-land, gælder forordning 261/2004 om passagerrettigheder. Eventuelle krav i henhold til denne forordning skal rettes direkte til luftfartsselskabet og ikke til Nazar.

 

Pkt. 7 - Den rejsendes pligter og ansvar

 

Den rejsende er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som rejsearrangøren eller dennes repræsentant samt flyselskab m.fl. fastsætter. Den rejsende skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes med hensyn til transporten til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på hoteller m.v. Grove eller gentagne overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller hotel, således at videre ophold og hjemrejse må foretages på den rejsendes egen foranledning og for egen regning.

Den rejsende skal kunne tage vare på sig selv eller rejse med en, som kan hjælpe med personlig assistance, hvis det er påkrævet. 

Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, han forvolder på ejendele, som tilhører medrejsende, rejsearrangøren, rejseledere, luftfartsselskab, hotel m.v.

Den rejsende er ansvarlig for at have gyldigt pas, visum, indrejsetilladelse og eventuelle vaccinationer. Oplysninger udover hvad der er givet af rejsearrangøren, fås ved henvendelse til det pågældende lands ambassade eller konsulat og hos Seruminstituttet. Udenlandske statsborgere anbefales at kontakte respektive ambassader samt Seruminstituttet, hvor de kan få oplysninger om, hvilke krav der stilles til deres lands statsborgere. Rejsearrangøren kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som undladelse heraf måtte medføre for den rejsende. 

Den rejsende skal selv afholde alle evt. udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport som følge af manglende pas m.v., med mindre manglen skyldes fejlinformation fra rejsearrangøren.

Den rejsende er ligeledes ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde og lignende. under rejsen, og det påhviler den rejsende selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport m.v. 

Den rejsende skal holde sig orienteret hos rejselederen, rejsearrangørens lokale repræsentant eller gennem opslag på hotellet om hjemrejsetidspunkt, herunder om eventuel ændring heraf i forhold til det på rejsebeviset anførte tidspunkt. 

Selv om den rejsende ikke møder rettidigt op ved udrejsen, bevarer den rejsende retten til hjemrejsen, med mindre lokal lovgivning udelukker dette.

Møder den rejsende ikke rettidigt ved hjemrejsen, mister den rejsende retten til denne og må selv foretage hjemrejse for egen regning. Rejsearrangøren er ligeledes uden ansvar for, om rejsende, som selv sørger for transport til lufthavn ved hjemrejsen, foretager rettidigt check-in.

Der er nogen lande, billetter og luftfartsaftaler, der gør det umuligt at bruge billetter i en afvigende rækkefølge, så det er nødvendigt, at sådan brug aldrig tages for givet, men altid sikres med arrangøren, især uden for EU.

Rejsende, der afviger fra deres bestilte rejsearrangement, der rejser alene eller der rejser med "Kun fly" er forpligtet til at kontakte rejsearrangøren ved ankomst til destinationen for kontaktoplysninger. Rejsende, der kun rejser med fly eller alene, skal kontrollere deres flyvetider og mulige ændringer.

Den rejsende bærer ansvaret for, at såvel egen person som bagage er egnet til fly- eller bustransport. Det bemærkes, at gravide ikke må være passagerer i et fly, når de er i 8. eller 9. måned. Læs mere her om regler for gravide.

Kaptajnen/chaufføren kan afsætte personer, som på grund af sygdom, beruselse eller andre årsager efter hans skøn er uegnede til at deltage i rejsen eller til gene for medpassagerer. Der ydes ikke refusion for eventuelle uudnyttede dele af rejsen, herunder udflugter eller andre arrangementer på bestemmelsesstedet.

Hvis der er problemer med flyvning med rutefly, skal den rejsende kontakte flyselskabets repræsentant i lufthavnen. Dette gælder også forsinkelser og mulige nye flyruter. Den rejsende selv skal holde styr på returplanen med flyselskabet.

 

Pkt. 8 – Rejsearrangørens bistand

 

Er en rejsende i vanskeligheder under rejsen, skal rejse arrangøren yde passende bistand uden unødig forsinkelse, navnlig ved at give oplysninger om lægehjælp, lokale myndigheder og konsulær bistand, og ved at bistå den rejsende med at foretage fjernkommunikation og arrangere alternative rejsearrangementer.  

Skyldes vanskelighederne den rejsendes forsætlige eller uagtsomme adfærd, er rejsearrangøren berettiget til at opkræve et rimeligt gebyr for sin bistand. Gebyret må ikke overstige rejsearrangørens reelle omkostninger.

Efterlysning af glemte sager må ske omgående efter hjemkomsten. Til dækning af omkostninger (administration, forsendelse m.v.) ved efterlysning kan rejsearrangøren opkræve et særligt gebyr, som betales, uanset om den efterlyste genstand tilvejebringes eller ej. Læs mere her.

 

Pkt. 9 - Reklamationer

 

Eventuelle reklamationer skal med henblik på afhjælpning på stedet gøres gældende overfor rejselederen eller Nazars lokale repræsentant snarest muligt efter, at den rejsende har opdaget manglen. Undladelse heraf kan have indflydelse på behandlingen af kravet. Dette gælder dog ikke, hvis rejsearrangøren har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller såfremt kravet skyldes skade på den rejsendes person. 

Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke har kunnet rettes på rejsemålet, skal fremsættes skriftligt til rejsearrangøren snarest muligt og senest 4 uger efter rejsens afslutning med henblik på en hurtig behandling af sagen.

Såfremt parterne ikke kan opnå enighed om en pakkerejse, kan sagen indsendes til Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 2840 Holte, info@pakkerejseankenaevnet.dk, hvis afgørelse rejsearrangøren er forpligtet til at følg. Er der alene tale om en flybillet, kan sagen indsendes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, email: kfst@kfst.dk.

Et alternativ til at indsende en reklamation direkte til Pakkerejse-Ankenævnet er at sende reklamationen via Onlineplatformen. Onlineplatformen er en fælles indgangsportal i EU for forbrugere og erhvervsdrivende, som ønsker at bilægge tvister, der er opstået i forbindelse med salg via nettet. Platformen identificerer den kompetente klageinstans og overfører reklamationen til Pakkkerejse-Ankenævnet f.s.v.a. pakkerejser eller til Konkurrencee- og Forbrugerstyrelsen f.s.v.a. rene flybilletter eller indkvartering. Onlineplatformens hjemmeside hedder ec.europa.eu/odr.

Endelig kan sagen anlægges ved en domstol eller ved voldgift i Danmark. 

Det påhviler kunderne at gemme alle relevante oplysninger og informationer i forbindelse med rejsen til brug for en eventuel retssag overfor rejsearrangøren.

Nazar tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer. Rejsearrangøren er dog forpligtet til at betale erstatning til en rejsende, der lider tab som følge af fejl, der skyldes tekniske mangler i Nazars bestillingssystem, med mindre fejlen skyldes den rejsende selv eller uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

Eventuelle klager under rejsen skal formidles hurtigst muligt til Nazars personale på destinationen for at få mulighed for at gribe ind. Du kan kontakte guider via Nazars servicetelefon, via sms eller via e-mail. Hvis destinationen ikke har personlig guideservice, skal klagen alligevel rapporteres via telefon, sms eller e-mail til Nazars servicecenter.

Gælder klagemålet forsinket/ aflyst fly eller nægtelse af ombordstigning skal du snarest og senest to måneder efter hændelsen kontakte det aktuelle flyselskab. Gå in på www.nazar.dk for kontaktoplysninger til de respektive flyselskaber under vores kundeservicesider. 

Rejsemålsfakta og hotelbeskrivelser er præliminære og kan blive opdaterede i løbet af sæsonen. Ændringer af væsentlig betydning for rejsen meddeles rejsende, så snart Nazar får information om dette. Omtalte vandsportsaktiviteter som oftest er drevet af selvstændige entreprenører på destinationen, og Nazar ikke kan holdes ansvarlig for disse. 

Nazar tager ikke ansvar for information i brochurer og websider hos samarbejdspartnere – heller ikke når materialet er uddelt af Nazar. Nazar kan ikke holdes ansvarlig for ønskemål og aftaler som er indgået direkte med hotellet.

 

Pkt. 11 - Praktiske oplysninger

 

Yderligere information, som den rejsende skal sætte sig ind i, findes www.nazar.dk/kundservice/

Postadresse til Nazars administration er:

Nazar Nordic AB

Öresundshuset

Hans Michelsgatan 9

SE - 211 20 Malmø

Sverige

 

Pkt. 12 – Personoplysninger

 

Når du bestiller en rejse eller andre ydelser på hjemmesiden, pr. telefon eller ved personlig henvendelse, vil de personoplysninger, som du giver, såsom bl.a. navn, rejsemål, ønskemål om specialkost og særlig information om din helbredstilstand i forbindelse med rejsen, blive behandlet af  Nazar Nordic AB og i visse tilfælde af andre selskaber indenfor TUI-Group. Dine personoplysninger vil også kunne blive brugt af  Nazars samarbejdspartnere indenfor rejsebranchen, f.eks. flyselskaber, hoteller, lokale samarbejdspartnere på rejsemålet samt af Nazar s betroede leverandører af administrative ydelser samt systemydelser. Afhængigt af hvor dit rejsemål er beliggende, kan dine personoplysninger blive anvendt udenfor EU og det Europæiske økonomiske samarbejdsområde (EØS).

På baggrund af behov for at øge smitteopsporing på flyvninger fra udlandet til Danmark, er der fastsat regler for at forbedre denne proces. Smitteopsporing foretages af Styrelsen for Patientsikkerhed, som anvender ECDCs europæiske guidelines for luftfart under covid-19 til at definere nære kontakter til covid-19-smittede ombord på fly. Oplysninger om passagerer og besætningsmedlemmer på flyvninger er i den henseende nødvendige for at kunne gennemføre smitteopsporing. Nazar er derfor påkrævet at rapportere telefon nummer, e-mail adresse og alle navne på rejsende i en booking, i fald det anses som nødvendigt for smitteopsporingsarbejdet fortaget af Styrelsen for Patientsikkerhed i Danmark. 

Vi vil også behandle nødvendige personoplysninger, som du oplyser om personer i dit rejseselskab. Hvis du ved bestilling af rejsen giver personoplysninger om andre personer, skal du være sikker på, at disse personer samtykker, og at du har tilladelse til at udlevere oplysningerne. Hvis det er relevant, bør du også sikre dig, at de forstår, hvordan deres personoplysninger bliver brugt af os.

Nazar Nordic AB, er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger vi indsamler fra dig. Nazar Nordic AB (org. nr. 556649-4174) er en del af TUI Group. Selskabet TUI Nordic Holding AB har et overordnet ansvar for hele den nordiske koncerns virksomhed og dermed en dominerende indflydelse på de nordiske selskaber. Nazar Nordic AB og TUI Nordic Holding AB har derfor et fælles ansvar overfor personoplysninger.  Nazar Nordic AB er dog din hovedkontakt, og det er til os, du skal henvende dig for spørgsmål og med hensyn til dine rettigheder. 

Vi kan også benytte dine personoplysninger til at give dig forskellige tilbud på produkter og anden markedsføring. Du kan til enhver tid afmelde denne form for markedsføring ved at kontakte os.

Nazar udfører alle behandlinger af personoplysninger ifølge den gældende lov. Vi er bevidste om din integritet og vil gerne være transparente med, hvordan dine personoplysninger behandles. Dine personoplysninger tilhører dig. Vi beder dig derfor om at læse hele vores privatlivspolitik (www.nazar.dk/om-nazar/privatlivspolitik/ ), hvor alt information om personoplysningsbehandling og dine rettigheder fremgår. 

Yderligere oplysninger, som den rejsende bør læse, findes her: www.nazar.dk/kundeservice/ 

Du kan også kontakte os via følgende kontaktoplysninger:

Nazar Nordic AB (org. nr. 556649-4174) Hans Michelsgatan 9, 211 20 Malmö. 70 80 80 60. 

E-post: dpo@nazar.se